1. Головна
  2. /
  3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

СХВАЛЕНО                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Педагогічною радою Жовтневської            Директор Жовтневської

школи- саду №86                                           школи-саду №86

Херсонської міської ради                            _________Яніна ЗАБОЛОТНА

Протокол №1 від 31.08.2021                       « 31» серпня 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

дошкільного підрозділу

Жовтневської школи-саду №86

Херсонської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

І. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) Жовтневської школи-саду №86 (дошкільного підрозділу) Херсонської міської ради розроблено відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», нормативно-правових актів, направлених на реалізацію Концепції Нової української школи,Наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 №01-11/71, Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту Жовтневської школи-саду №86.

1.2. Педагогічна рада як колегіальний орган управління Жовтневської Школи-сада №86 формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст. 20 Закону України «Про до­шкільну освіту»),

1.3. Положення поширюється на всіх працівників Жовтневської школи-саду №86,які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів, зокрема на працівників, які пра­цюють за сумісництвом.

1.4. Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) за­безпечує директор Жовтневської школи-саду в межах наданих йому повноважень.

1.6. Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить директор за згодою педагогічної радиЖовтневської школи-саду №86.

1.7. Критерії ефективності ВСЗЯО:

– всебічний розвиток здобувачів дошкільної освіти відповідно до задатків, нахилів, зді­бностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

– фахова діяльність педагогічних працівників  Жовтневської школи-саду№86;

– оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічиє, ме­дико-емоціальне забезпечення якісної організації освітнього середовища;

– дієві управлінські процеси Жовтневської школи-саду №86.

1.8. Компоненти ВСЗЯО:

– стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;

-система та механізм забезпечення академічної доброчесності;

– організаційно-функціональна структура;

– правила і процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;

– критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних праців­ників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього прцесу(умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом;

-створення взакладі освіти інклюзивного освітнього середовища,універсального дизайну та розумного пристосування.

ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – Політи­ка) визначає мету й завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.

2.2. Мета Політики ВСЗЯО:

– гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

– формування довіри суспільства доЖовтневської школи-саду №86.

2.3. Завдання Політики ВСЗЯО:

– створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, від­повідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особли­востей, культурних потреб;

– забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

– актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;

– отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток Жовтневської школи-саду №86;

– сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

– забезпечувати інформаційну відкритість діяльності Жовтневської школи-саду №86;

– запобігати проявам дискримінації, буліигу;

– знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

2.4. Принципи Політики ВСЗЯО:

– дитиноцентризм. Головний суб’єкт, на я кого спрямована освітня діяльністьЖовтневської школи-саду №86– дитина;

– автономність.

 Самостійність у визначення стратегії і напрямів розвитку Жовтневської школи-саду №86  , ви­борі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим до­кументам, Базовому компоненту дошкільної освіти;

– системність.

Усі компоненти та функції системи управління діяльністю Жовтневської школи-саду №86 взаємопов’язані, що створює взаємозалежність між ними;

– цілісність.

Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпо­рядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання ї соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

– вдосконалення.

Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результа­тивність освітньої діяльності;

– партнерство.

Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на довірі та повазі, зацікавленості до суб’єктів освітнього процесу відповідно до їх поточних та майбутніх потреб, готовності до конструктивної співпраці для досягнення високої якості освітнього процесу;

– відкритість і прозорість.

Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

– гнучкість і адаптивність.

 Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації;

– інноваційність.

Здатність продукувати та впроваджувати нові ідеї, технології, методики, пов’язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

ІІІ. Організаційно-функціональна структура внутрішньої системи забезпеченняякості освіти

3.1. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміні­страція закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1. Адміністрація закладу дошкільної освіти:

– формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення пе­дагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

– готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у Жовтневської школи-саду №86, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

– організовує проведення у Жовтневської школи-саду №86 контрольно-оцінних процедур;

– забезпечує умови для підготовки педагогів Жовтневської школи-саду №86, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

– організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), збе­рігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні Жовтневської школи-саду №86;

– формує інформаціонно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та на­дає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

– ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результа­тів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2. Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

– розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності Жовтневської школи-саду №86: параметри, критерії та показники, методи та форми;

– беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компе­тентності педагогів Жовтневської школи-саду №86;

– формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за резуль­татами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні Жовтневської школи-саду №86.

3.1.3. Педагогічна рада:

– діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

– розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності Жовтневської школи-саду №86;

– ухвалює рішення щодо питань функціонування Жовтневської школи-саду №86, оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму пе­дагогів через впровадження нових освітніх технологій; підвищення якості освіти на основі ана­лізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

IV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності

4.1. Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контр­оль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, ре­зультатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

– удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розви­ток компетентності здобувані в освіти;

– посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

– формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобуванні освіти Жовтневської школи-саду №86;

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освіт­нім процесом;

– максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної якості освіти.

4.2. Процедура Контролю у Жовтневської школи-саду №86 визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклогра­ми, відповідно до методичних рекомендації,

4.3. Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у Жовтневської школи-саду №86 напрямів.

4.4. Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту доби­раються доцільні методи та джерела отримання інформації.

4.5. Моніторинг є методом та формою Контролю.

4.6. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

– аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;

– звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;

– проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку за­кладу дошкільної освіти у Стратегії розвитку;

– аналізу підсумків діяльності Жовтневської школи-саду №86за навчальний рік та оздоровчий період – щорічне самооцінювання.

4.7. План роботи Жовтневської школи-саду №86 на навчальний рік та оздоровчий період є програ­мою реалізації процедур ВСЯЗО.

4.8. Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

Документи:

– Стратегія розвитку Жовтневської школи-саду №86 на 2020 – 2024 н.р.;

– План роботи на навчальний рік та оздоровчий період;

– Календарне планування педагогів щодо організації освітнього процесу;

– Протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо;

– Накази керівника.

Матеріали:

– аналіз підсумків діяльності Жовтневської школи-саду №86 на навчальний рік та оздоровчий період;

– циклограма внутрішнього контролю Жовтневської школи-саду №86 на навчальний рік;

– аналіз моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

V. Kритерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти

5.1. Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентнос­ті вихованців відповідно до змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

5.2. Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти визначені в освітній програмі, за якою організовано освітній процес у Жовтневської школи-саду №86.

5.3. Періодичність проведення моніторингу – тричі на рік:

– на початку навчального року (вересень) – проводиться з метою виявлення рівня роз­витку дітей

– у січні з метою коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які потребують індивідуальної роботи;

– у кінці навчального року (квітень – травень) – з метою порівняльного аналізу ре­зультатів на початок і кінець року.

Можливе додаткове обстеження особливостей динаміки розвитку тієї чи тієї ди­тини.

5.4. Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, с основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

5.5. Моніторинг проводять вихователі, фахівці – музичні керівники, інструктор з фізичного виховання. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров’я здійснює сестра медична старша. За потребою діагностичні процедури може про­водити заступник директора з навчально – виховної роботи Жовтневської школи-саду №86.

5.6. Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педа­гогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії роз­витку і оцінюють єдину картину в віко-вій групі загалом; роблять висновки і розробляють своє­часні коригувальні дії з наданням рекомендацій батькам або особам, які їх замінюють.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати ор­ганізованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого аналізу є основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік, виведення річних завдань тощо.

5.7. Заступник директора з навчально – виховної роботи на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довід­ку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмного матеріалу за освітніми лініями; формулює рекомен-дації щодо вдосконалення освітнього процесу на но­вий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу угрупах.

5.8. Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться у склад підсумкового ана­лізу діяльності Жовтневської школи-саду №86 за навчальний рік, обговорюється на засіданні педа­гогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

5.9. Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів у формі психолого-педагогічиого консиліуму фіксуються у плані роботи Жовтневської школи-саду №86.

VI. Kритерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

6.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів Жовтневської школи-саду №86 відбуваються підчас атестацій та міжатестаційний періоду.

6.2. Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

6.2.1. Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період, відповідно до індивідуального плану підготовки та про­ходження атестації, здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання пе­дагогічної діяль-ності педагогічних працівників Жовтневської школи-саду №86, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду ро­боти, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивного оцінювання є все­бічний аналіз освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег тощо.

6.2.2. Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповід­но до Плану підвищення кваліфікації,

6.2.3. Педагог, який атестується, здійснює самоаналіз професійної діяльності, виходячи з:

– динаміки розвитку базових якостей дітей;

– емоційного благополуччя дітей в умовах організованої та самостійної діяльності;

– раціональної організації предметно-просторового розвивального середовища, ство­рення соціальної ситуації розвитку;

– варіативних форм взаємодії з дітьми;

– реструктуризації змісту освітньої діяльності;

– рівня та форми залучення батьків в освітній процес.

6.3. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період.

6.3.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційннй період відбуваєть­ся відповідно до Плану роботи Жовтневської школи-саду №86 на навчальний рік та оздоровчий період у процесі тематичного, підсумкового контролю.

6.3.2. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематично­го контролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення.

6.3.3. Під час підсумкового контролю за результатами діяльності Жовтневської школи-саду №86 за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогно­зування методичної роботи та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

6.3.4. На основіпідсумкового контролю може розроблятися індивідуальний проектний план розвитку професійної компетентності педагога як форма самоаналізу, який здійснюється відповідно до методичних реко­мендацій, за потребою затверджує педагогічна рада.

6.3.5. Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені матеріали педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

6.4. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до порядку підвищений кваліфікації.

6.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогіяних працівників:

– План роботи Жовтневської школи-саду №86 на навчальний рік та оздоровчий період;

– Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

– Протоколи засідання педагогічної ради, атестаційної комісії, атестаційний лист;

– Накази керівника.

VII. Умови якісної організації освітнього процесу

7.1. Матеріально-технічні умови.

7.1.1. Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання й території.

– Територія та приміщення чисті і оханні. Обладнання території та приміщень справне.

– Територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторон­ніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.

– На території закладу відсутні колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями, зазначені у відповідному Переліку рослин, дерев, кущів з колючими, отруйними плодами (Додаток 1 до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 24.03.2016 № 234).

– Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час.

– Систематично (щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу.

У Жовтневської школи-саду №86 забезпечено архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання учасниками освітнього процесу.

– Групові приміщення для дітей раннього віку розташовані на першому та другому поверхах та забезпечені окремими входами.

– Кожне групове приміщення для дітей певного віку ізольоване від решти групових приміщень.

– Групові та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей.

– Майданчики обладнані тіньовими навісами, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає кількості вікових груп.

– У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає сані­тарним нормам.

– Приміщення прибрані, утримуються в порядку й чистоті. Здійснюється щоденне вологе прибирання та провітрювання усіх приміщень. Меблі, обладнання, опалювальні прила­ди, підвіконня, стіни, ручки дверей тощо щоденно протираються. Столи в ігрових групових при­міщеннях, після кожного прийому їжі миються. Облаштовані туалети, утримуються в належно­му стані.

– У будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освіт­нього процесу,

7.1.2. Групові приміщення, спортивна та музична зали оснащені обладнанням, меблями та за­собами навчання.

7.1.3. В Жовтневської школи-саду №86 дотримуються вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, пра­вил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

7.2. Освітньо-методичні умови.

7.2.1. Освітній простір групових приміщень, музичної і спортивної зали та інших основних приміщень забезпечує реа­лізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різ­ними видами компетенцій.

7.2.2. Компоненти предмстно-просторового розвивального середовища у групах відпові­дають освітнім програмам та віковим можливостям дітей (розвивальні осередки), сучасним ви­могам (трансформованість, поліфункці-ональність, варіативність, доступність, безпека).

7.2.3. Добір іграшок, посібників та обладнання відповідає встановленим вимогам Переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ від 19 грудня 2017 року № 1633.)

7.3. Психолого – педагогічні умови.

7.3.1. Забезпечення емоційного благополуччя через безпосереднє спілкування з кожною дитиною; шанобливе ставлення дорослих до людської гідності кожної дитини, до її почуттів і потреб; формування та підтримка її позитивної самооцінки, впевненості у власних можливос­тях і здібностях.

7.3.2. Використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, що відповіда­ють їхнім віковим та індивідуальним особливостям.

7.3.3. Побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси і можливості кожної дитини.

7.3.4. Підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми, зокрема які належать до різних національно-культурних, релігійних спільнот і соціальних верств, а також мають різні (зокрема обмежені) можливості здоров’я; розвиток у дітей комунікативних зді­бностей, що дають змогу вирішувати конфліктні ситуації з однолітками; розвиток вміння пра­цювати в групі однолітків в різних видах діяльності.

7.3.5. Підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вільного ви­бору специфічних для них видів діяльності, учасників спільної діяльності та спілкування; для прийняття дітьми рішень, прояву своїх почуттів та висловлювання думок; через недирек­тивну допомогу дітям у різних видах діяльності.

7.3.6. Здійснення системної роботи з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншо­му насильству. Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства.

7.3.7. Партнерська взаємодія з батьками. Підтримка батьків (законних представників) у вихованні та розвитку дітей, охороні й зміцненні їхнього здоров’я, залучення сімей безпосе­редньо в освітню діяльність.

7.4. Мєдико-соціальні умови.

7.4.1. Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.

– Функціонування медичного кабінету з відповідним медичним обладнанням.

– Медичне обслуговування дітей здійснюється медичними працівниками (сестрою медичною старшою) відповідно до її функціональних обов’язків, у разі потреби надається домедична допомога.

– Організація заходів щодо дотримання протиепідемічного режиму.

– Проведення медичними працівниками санітарпо-просвітницької роботи (гігієнічне виховання дітей, формування навичок здорового способу жнтгя тощо) з працівниками закладу і батьками вихованців.

– Планування й проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організацій­них формах.

– Наявність фізкультурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухо­вих якостей здобувачів дошкільної освіти.

– Планування та здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізич­ного виховання (2 рази на навчальний рік).

– Проведення контролю за станом здоров’я дітей, за санітарно-гігієнічним режимом у Жовтневської школи-саду №86.

– Надання рекомендацій з режиму адаптації дітей в закладі дошкільної освіти, ви­значення функціональної готовності дітей до навчання у школі тощо.

7.4.2. Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

– Дотримання вимог законодавства щодо впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчування продуктів (НАССР) операторами ринку на харчоблоці Жовтневської школи-саду №86.

– Забезпечення різноманітного корисного та збалансованого харчування, що відповідає по­требам усіх здобувачів дошкільної освіти.

– Виконання натуральних норм харчування.

– Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо харчування здобувачів дошкільної освіти.

– Сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти в процесі організації харчування.

– Здійснення контролю за організацією харчування та дотриманням питного режиму.

7.5. Умови інклюзивної освіти.

– Розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми по­требами.

– Формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності.

– Вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну тощо.

– Забезпечення гранична допустима наповнюваність груп за віком.

– Забезпечення здобуття дошкільної освіти вихованцями відповідно до Державного стандарту Базового компоненту дошкільної освіти.

– Забезпечення обладнання освітнього середовища для надання та корекційно-відновлювальних та розвиткових, психолого-педагогічних освітніх послуг.

– Забезпечення формування ключових компетентностей для подальшого самостійного життя, розвиток природніх здібностей і обдарувань, творчого мислення та уяви.

VIII. Cистеми та процеси управління Жовтневської школи-саду №86.

8.1. Визначеність системи планування та організації діяльності Жовтневської школи-саду №86.

8.1.1. Сформована стратегія – Стратегія розвитку Жовтневської школи-саду №86на 2020 – 2024 роки, яка відпові­дає особливостям та умовам діяльності закладу, структурованою за напрямами ді­яльності, чіткою іі вимірюваною, в якій відстежуеться перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

Про результати реалізації Стратегії розвитку звітує директор на звіті директора перед громадськістю, загальних зборах (конференції) колективу. Проект нової Програми розвитку розробляє творча група учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювания, проект об­говорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує управління освіти Херсонської міської ради.

8.1.2. Сформована тактика діяльності – План роботи закладу дошкільної освіти на на­вчальний рік та оздоровчий період (можуть формуватися окремими планами):

– враховані визначені у Стратегії розвитку перспективні заходи;

– побудована па засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) закла­ду за минулий період;

– структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішення річ­них завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку;

– до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів освіти.

Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує директор.

8.2. Ефективність кадрової політики:

– укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання категорійності;

– створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними пра­цівниками інновацій в освітній процес;

– обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

– відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

– цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;

– координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління;

– формування та розвиток корпоративної культури.

8.3. Організація єдиного інформаційного простору (розвиток інформаційних систем).

– Сформовані системи інформаційного забезпечення управління Жовтневської школи-саду №86 відповідно до визначених умов у розділі VIІ.

– Наявність технологічного обладнання, сайту, програмного забезпечення.

– Наявність загальнодоступних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу). Зміст ін­формації про діяльність є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповню­ється й вчасно оновлюється.

8.4. Діяльність органів громадського самоврядування.

– Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори ко­лективу та батьків.

– Діє орган самоврядування працівників закладу – загальні збори.

– Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво.

ІХ. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

9.1. Система та механізм забезпечення академічної доброчесності визначається спеціальним Положенням про дотримання академічної доброчесністі працівниками Жовтневської школи-саду №86, схваленим педагогічною радою (протокол № 01 від 31.08.2021 р.).

9.2. Педагогічні праційвники дотримуються вимог академічмої доброчесності:

– посилаються на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твер­дження, відомості;

– виконують норми законодавства про авторське право й суміжні права;

– надають достовірну інформацію про –

• методики й результати досліджень,

• джерела використаної інформації,

• власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

• визначають дотримання академічної доброчесності дітьми;

• об’єктивно оцінюють результати освітнього процесу та якості дошкільної освіти ді­тей,

9.3. Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академічної доброчесності.

– обман – неправдиве інформування щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяль­ності чи організації освітнього процесу –

• академічний плагіат – представлення результатів наукової діяльності інших осіб як результатів власного дослідження, а також відтворення текстів інших авторів без зазначення авторства;

• самоплагіат – представлення своїх уже опублікованих наукових результатів як но­вих;

• фабрикація – вигадування інформації, що використовується в освітньому процесі;

• фальсифікація – зміна чи модифікація інформації, яка стосується освітнього про­цесу:

• списування – використання під час письмових робіт зовнішніх джерел інформації, крім дозволених;

– хабарництво – надання або отримання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких ін­ших благ чи пропозиція щодо цього, щоб отримати переваги в освітньому процесі;

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів на­вчання.

9.4. Відповідальність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчеснос­ті, які встановлена Законом України «Про освіту»:

– позбавляються наукового (освітньо-творчого) ступеня чи вченого звання, педагогічно­го звання, кваліфікаційної категорії;

– отримують відмову у присвоєнні ступенів, звань та категорій;

– втрачають право працювати у деяких закладах або займати деякі посади.

Людям із порушенням зору