1. Головна
  2. /
  3. Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

Довідка “1С21”

ЖОВТНЕВСЬКА ШКОЛА – САД № 86

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

73484 м. Херсон селище Жовтневе, б.9а, тел. (0552)362-147 Е-mail: school-sad86@ukr.net

ДОВІДКА

про підсумки моніторингу знань, вмінь та навичок дітей садових груп за I півріччя 2020/2021 навчального  року

Згідно плану роботи Жовтневської школи-саду № 86 у грудні  2020 року було проведено моніторинг знань, вмінь та навичок вихованців садових груп за I півріччя.

Основними завданнями моніторингу було:

1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток на наступний навчальний рік.

2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та освітньої програми  школи-саду.

3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності школи-саду прикінцевій меті – вимогам Державних стандартів дошкільної освіти та освітньої програми.

4. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми в школі-саду.

5. Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

Матеріали із результатами моніторингу в повному обсязі і в визначений термін надали всі вихователі. Загалом моніторинговим дослідженням було охоплено 49 дитини – 100%.

Вихователями були проведені моніторингові дослідження (шляхом співбесід, спостереження на заняттях, при виконанні різноманітних завдань, доручень, під час дидактичних ігор та ін.) для визначення рівня освітніх компетенцій дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Обсяг завдань і питань, які ставилися дошкільникам, відповідав вимогам, що визначає Базова  освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Підсумовуючи результати педагогічного обстеження дітей, маємо наступні результати: З таблиці видно, що якісний показник знань  у I півріччі значно покращився по всіх освітніх лініях у порівнянні зі стартовою діагностикою у вересні.

За освітньою лінією «Особистість дитини» моніторинг навчальних досягнень вихованців свідчить, що показники засвоєння програмового матеріалу у всіх вікових групах становлять:  В.р. – 3 (6%) проти 1 (2%) у вересні; Д.р. – 24 (49%) проти 21 (43%); С.р. – 18 (37%) проти 20 (40%); Н.р. – 4 (8%) проти 7 (14%). Якість знань становить 27 (55%) проти 22 (44%).

Діти усвідомлюють значення рухової діяльності для збереження та зміцнення власного здоров’я, мають позитивне ставлення до рухової діяльності, використовують набутий руховий досвід у самостійній руховій діяльності.

Проте недостатньо уваги приділяється іграм-естафетам, спортивним іграм, спільній роботі із батьками по фізкультурно-оздоровчій роботі.

За освітньою лінією «Дитина в соціумі» моніторинг навчальних досягнень вихованців свідчить, що показники засвоєння програмового матеріалу у всіх вікових групах становлять: :  В.р. – 2 (4%) проти 0 (0%) у вересні; Д.р. – 26 (53%) проти 21 (42%); С.р. – 16 (37%) проти 21 (43%); Н.р. – 5 (10%) проти 7 (14%). Якість знань становить 28 (57%) проти 21 (43%).

  Діти проявляють пізнавальну активність під час пізнання предметного світу. Мають морально – етичні уявлення про взаємини між людьми., беруть активну  участь в спільній діяльності, виявляють патріотичні почуття, громадянську свідомість.

Проте, слід посилити роботу по формуванню в дітей активного діяльнісного ставлення до суспільного довкілля.

За освітньою лінією «Дитина в природному довкіллі» моніторинг навчальних досягнень вихованців свідчить, що показники засвоєння програмового матеріалу у всіх вікових групах становлять:  В.р. – 5 (10%) проти 0 (0%) у вересні; Д.р. – 23 (47%) проти 22 (43.5%); С.р. – 16 (32,5%) проти 19 (39%); Н.р. – 5 (10%) проти 8 (16%). Якість знань становить 28 (57%) проти 22 (45%).

 Діти мають інтерес до розмаїття світу природи, щире зацікавлення всіма формами життя в ній; проявляють пізнавальну активність, прагнуть до практичних дій у природі, експериментування.

Проте, слід розширювати уявлення дітей про естетичну своєрідність природи; залучати їх до різних видів діяльності в природі (індивідуальних, групових), до різних видів роботи із природними матеріалами; посилити роботу з експериментально-дослідницької роботи із дітьми.

За освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» моніторинг навчальних досягнень вихованців свідчить, що показники засвоєння програмового матеріалу у всіх вікових групах становлять: В.р. – 2 (4%) проти 0 (0%) у вересні; Д.р. – 25 (51%) проти 20 (40%); С.р. – 16 (32,5%) проти 19 (38,5%); Н.р. – 6 (12%) проти 10 (20%). Якість знань становить 27 (55%) проти 20 (40%).

Діти виявляють інтерес до логіко-математичних вправ та завдань, відчувають радість від пізнання нового, застосовують отримані знання в повсякденному житті.

Проте, слід приділити увагу вихованню в дітей інтересу до логіко-математичних завдань, добору методів і прийомів для організації діяльності дітей із матеріалом логіко-математичного змісту.

За освітньою лінією «Дитина в світі культури» моніторинг навчальних досягнень вихованців свідчить, що показники засвоєння програмового матеріалу у всіх вікових групах становлять: В.р. – 4 (8%) проти 0 (0%) у вересні; Д.р. – 25 (51%) проти 17 (34,5%); С.р. – 18 (36,5%) проти 25 (51%); Н.р. – 2 (4%) проти 7 (14%). Якість знань становить 29 (59%) проти 17 (40%).

Вихованці із задоволенням занурюються в світ мистецтва, емоційно відгукуються на прояви прекрасного в житті, природі, мистецтві; створюють власні художні образи у різних видах образотворчої діяльності; із захопленням беруть участь у колективних творчих роботах; дають позитивну оцінку своїй роботі та роботам тих, хто працював поруч.

Проте, вихованці старшого дошкільного віку мають недостатні уявлення про твори живопису та на недостатньому рівні аналізують твори різних видів мистецтв.

Діти виявляють інтерес до дитячої художньої літератури, бажання слухати художні твори; уважно слухають і розуміють зміст прочитаного; висловлюють власне ставлення до твору; розуміють віршовані твори, читають з пам’яті знайомі вірші; виявляють інтерес до роботи із книгою; мають інтерес до ігор за змістом художніх творів.

Проте, невиразно читають напам’ять знайомі вірші; незначне місце відводиться ознайомленню творів письменників-класиків, сучасних українських письменників; недостатня увага приділяється відтворенню художніх творів у режисерських іграх та іграх-драматизаціях.

Діти естетично сприймають музичні твори, виявляють інтерес до музики, емоційно відгукуються на неї.

Проте, недостатньо обізнані з творчістю композиторів різних країн та епох, класичною, сучасною, народною та національною музикою.

За освітньою лінією «Гра дитини» моніторинг навчальних досягнень вихованців свідчить, що показники засвоєння програмового матеріалу у всіх вікових групах становлять: В.р. – 4 (8%) проти 0 (0%) у вересні; Д.р. – 27 (55%) проти 26 (53%); С.р. – 17 (34,5%) проти 18 (36,5%); Н.р. – 1 (2%) проти 5 (10%). Якість знань становить 31 (63%) проти 26 (53%).

Діти із задоволенням приймають участь в іграх різних видів, задовольняючи соціальні, пізнавальні та естетичні потреби, творчо використовують уявлення про навколишній світ.

Проте, вихователям слід приділити більше уваги створенню умов для виникнення, розвитку, поєднання різних видів ігор (сюжетно-рольових, конструктивно-будівельних, театралізованих тощо); навчати дотримуватися рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування.

За освітньою лінією «Мовлення дитини» моніторинг навчальних досягнень вихованців свідчить, що показники засвоєння програмового матеріалу у всіх вікових групах становлять:  В.р. – 3 (6%) проти 0 (0%) у вересні; Д.р. – 22 (44,5%) проти 17(34,5%); С.р. –16 (32%) проти 20 (41%) Н.р. –8 (16%); проти 12 (24%). Якість знань становить 25 (51%) проти 17 (34.5%).

Діти люблять, поважають рідну мову, виявляють добру пізнавальну активність до її опанування, намагаються спілкуватися рідною мовою  у повсякденному житті.

Проте, багато вихованців не володіють правильною вимовою звуків рідної мови; не дотримуються в мовленні граматичних норм рідної мови (неправильно вживають відмінникові закінчення, неправильно узгоджують іменники із різними частинами мови в роді, числі та відмінку); не дотримуються культури спілкування; мають труднощі під час складання різних видів розповідей (описових, сюжетних, творчих, розповідей-міркувань); мають малий активний словниковий запас.

Всього по закладу маємо: високий рівень – 2 вихованців (4%) проти  – 0 (0%) у вересні; достатній рівень – 26 (53%) проти 20 (41%) у вересні; середній рівень – 17 (43.5%) проти 20 (41%) у вересні; низький рівень – 4 (8%) проти 9 (18%) у вересні.

Загальний середній рівень засвоєння знань: грудень – 45 (91 %) проти – 40 (81 %) у вересні.

Загальний показник якості знань (В+Д рівні): грудень – 28 ( 57%) проти 20 ( 41%) у  вересні.

 Отже, моніторингове дослідження показало достатній рівень засвоєння знань, вмінь та навичок за всіма освітніми лініями. Якість знань зросла по всіх освітніх лініях.

Враховуючи вищезазначені показники рівня розвитку дітей дошкільного віку та вищезазначені недоліки рекомендую:

1. Усім вихователям посилити роботу з вивчення всіх освітніх ланок, а саме:

«Гра дитини» – приділити більше уваги створенню умов для виникнення, розвитку, поєднання різних видів ігор (сюжетно-рольових, конструктивно-будівельних, театралізованих тощо); навчати дотримуватися рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування;

«Особистість дитини» – приділяти належну увагу іграм-естафетам, спортивним іграм, спільній роботі із батьками по фізкультурно-оздоровчій роботі.

«Дитина в соціумі» – посилити роботу по формуванню в дітей активного діяльнісного ставлення до суспільного та предметного довкілля.

«Дитина в природному довкіллі» – розширювати уявлення дітей про естетичну своєрідність природи; залучати їх до різних видів діяльності в природі (індивідуальних, групових), до різних видів роботи із природними матеріалами; посилити роботу з експериментально-дослідницької роботи із дітьми.

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – слід приділити увагу вихованню в дітей інтересу до логіко-математичних завдань, добору методів і прийомів для організації діяльності дітей із матеріалом логіко-математичного змісту.

«Дитина в світі культури» – приділити належну увагу формуванню уявлень вихованців  про твори живопису, знайомству з творами письменників-класиків, сучасних письменників, режисерським іграм та іграм – драматизація, знайомити з творчістю композиторів різних країн та епох, класичною, сучасною, народною та національною музикою;

«Гра дитини» – вихователям слід приділити більше уваги створенню умов для виникнення, розвитку, поєднання різних видів ігор (сюжетно-рольових, конструктивно-будівельних, театралізованих тощо); навчати дотримуватися рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування.

«Мовлення дитини» – посилити роботу по формуванню мовленнєвої компетенції вихованців.

2.  Вихователям взяти до уваги пропозиції визначені в довідці та розробити заходи щодо усунення недоліків.

3. Відмовитись від старих стереотипів підходу до навчально-виховної роботи.

4.  Здійснити перехід з пріоритету репродуктивно-інструктивної навчальної діяльності до пріоритету розвитку природних задатків дитини та створення умов для саморозвитку і творчості дошкільнят.

5.  Широко залучати до співробітництва батьків дітей.

6.  Постійно робити самоаналіз та вчасно усувати недоліки у роботі.

04.01.2020

Вихователь-методист: _________________ О.Е.Сенчуріна

Ознайомлені:                 _________________   З.І. Дмитришина

                                        _________________   О.В. Штуца

                                        _________________   Л.А. Гузик

                                        _________________   О.А. Гавриш

                                        _________________   М.С. Лавнікова

                                        _________________   Т.О. Смирнова

        Директор:             ________________   Я.М. Заболотна

Вихователь-методист: ________________    О.Е.Сенчуріна

Зведена таблиця